ChangYou saýlaň

Kompaniýamyz modem aýnany gaýtadan işlemegiň usullary bilen döredijilige köp üns berýär we Coca Cola, Pepsi-cola, Diageo we beýleki meşhur likýor markalary tarapyndan giňden tanalýarys we ynanýarys.Diňe içerki bazary üpjün etmek bilen çäklenmän, önümlerimiz dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna eksport edildi.

  • business_slider
  • business_slider
  • business_slider

Has köp önüm

  • about-us
  • about-us

Kompaniýanyň tertibi

“Yantai Changyou Glass Co., Ltd”, aýna çüýşe önümleri we degişli paket çözgütleri bilen üpjün etmekde 18 ýyldan gowrak tejribe toplady.Esasy önümler dürli görnüşli aýna önümlerini, şol sanda çakyr çüýşelerini, zeýtun çüýşelerini, piwo çüýşelerini, kosmetiki çüýşeleri, alkogolsyz içgi çüýşelerini, azyk bankalaryny, derman aýna we ş.m. öz içine alýar.

Zawodymyz 2003-nji ýylda esaslandyryldy, ol ISO22000 şahadatnamasyny, UKS şahadatnamasyny we SA8000 sosial jogapkärçilik şahadatnamasyny berdi.Germaniýa SORG tehnikasy bilen 75 inedördül metrlik agaçlar, onlarça LS.machines we Europeewropadan getirilen iki sany ýokary tizlikli ýüpek ekran çyzgylary bilen enjamlaşdyrdyk.

Kompaniýamyz modem aýnany gaýtadan işlemegiň usullary bilen döredijilige köp üns berýär we Coca Cola, Pepsi-cola, Diageo we beýleki meşhur likýor markalary tarapyndan giňden tanalýarys we ynanýarys.Diňe içerki bazary üpjün etmek bilen çäklenmän, önümlerimiz dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna eksport edildi.Esasy bazarlarymyz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar, Afrika we ş.m.

Kompaniýa habarlary

Arak düzümi

Wiski ýa-da tekiladan tapawutlylykda, aragy islendik zatdan arassalap bolýar.Adaty kartoşka we bugdaý esaslaryndan başga-da, mekgejöwen, bugdaý we hatda miwelerden ýasalan araklary indi arka barlarda we dükan tekjelerinde tapyp bilersiňiz.Hawa, olaryň hemmesi üýtgeşik tagamly, ýagny olaryň hemmesi wort ...

Arak kesgitlemesi

Arak Polşada, Russiýada we Şwesiýada dörän dürli görnüşli açyk arassalanan alkogolly içgidir (Polýakça: wódka, Rusça: водка, Şwesiýa: arak).Ilki bilen suwdan we etandan, ýöne kämahal hapalaryň we tagamlaryň yzlaryndan durýar.Däp bolşy ýaly, dist ...

  • Habar merkezi

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň