• headBanner

187ml gadymy ýaşyl aýna çakyr, ruhlar, tonikler üçin çüýşe çüýşe

187ml gadymy ýaşyl aýna çakyr, ruhlar, tonikler üçin çüýşe çüýşe

Gysga düşündiriş:

187ml antik ýaşyl aýna Bordundy çüýşämiz, bir gezek şerap içmek üçin ajaýyp ululykdyr.Bu kiçijik, boş çakyr çüýşesi ýokary hilli arassa aýnadan ýasalýar we bir çüýşe ýa-da alýumin zynjyrly gapak bilen elýeterlidir.Bu çüýşäniň ululygy, çakyrlaryňyzyň we spirtli içgileriňiziň satylmagyna kömek edýär, sebäbi standart ölçeg müşderileriňize aýdyňlyk berýär.Bezegli, ýöne nusgawy dizaýn, iň arzan bahadan iň ýokary hilli we kaşaň özüne çekijini hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu kiçijik boş çakyr çüýşeleri gaty amatly ... çak etdiňiz, şerap!Şeýle-de bolsa, dürli sebäplere görä ulanylyp bilner.Şeýle hem spirtli içgileri, tonikleri, ýakymly zatlary, tagamlary, sirkäni, ýaglary we başga-da köp zatlary öz içine alýar!Mazmuna garamazdan, müşderileriňize hödürlemek üçin size professional, ýöne şahsy çüýşäni hödürleýär.Öýüňizde, içilen ruhlar ýa-da öýde öndürilen şerap ýaly zatlar bilen özüňiz ýasaýan bolsaňyz, sowgat hökmünde hödürlemek üçin ajaýyp çüýşäni ýasaýarlar.

Sargyt ululygyna garamazdan masştabyň tygşytlylygyndan we wagtynda üpjünçilik zynjyrlaryndan lezzet alyp bilersiňiz.Customershli müşderilere uly göwrümli işe başlamazdan ozal synag sargytlaryny goýmagy maslahat berýäris.Bu, uly maliýe maýa goýumlary goýulmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelmegini üpjün eder.Kiçijik boş şerap çüýşelerimiz bilen baglanyşykly soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Kiçijik boş çakyr çüýşeleri, çakyr öndürijiler, içgiler öndürijiler, myhmansöýerlik, çäreleri dolandyrmak, kärhana sowgatlary we başgalar ýaly pudaklar üçin ajaýyp.Talaplaryňyza garamazdan, “Changyou” aýnasy bilen iň arzan bahadan iň ýokary hilli çüýşeleri elmydama taparsyňyz.

Önümiň ady 187ml Burgundy çüýşesi
Potensial 187ml
Reňk Antik ýaşyl ýa-da goýy ýaşyl
Gapak / gapak Buraw gapagy
Custöriteleşdirilen ODM / OEM, logotipi çüýşede ýüpek skripka, gyzgyn möhürleme elektroplatasiýa we ş.m. bilen çap edip bileris.
MOQ 100,000 sany
Eltip bermegiň wagty
 1. Giriş elementi üçin, bir hepdäniň içinde iberişi tertipläp bileris.
 2. Artykmaç önümler üçin adatça 30 ~ 40 gün töweregi wagt gerek, ýöne bu kesijiniň mukdaryna baglydyr
Port Qingdao / Lianyungang / Şanhaý
Eltip bermek Howa, deňiz, ekspress we ş.m.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň