• headBanner

Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

4

“Yantai Changyou Glass Co., Ltd.”

“Yantai Changyou Glass Co., Ltd”, aýna çüýşe önümleri we degişli paket çözgütleri bilen üpjün etmekde 16 ýyldan gowrak tejribe toplady.Esasy önümler dürli aýna önümlerini, şol sanda spirtli çüýşe, çakyr çüýşeleri, piwo aýna çüýşeleri, içgi çüýşesi, efir ýagy çüýşesi, zeýtun çüýşeleri, kosmetiki çüýşeler, azyk bankalary, derman aýna çüýşeleri we ş.m. öz içine alýar.

Zawodymyz 2003-nji ýylda esaslandyryldy, ol ISO22000 şahadatnamasyny, UKS şahadatnamasyny we SA8000 sosial jogapkärçilik şahadatnamasyny berdi.Germaniýa SORG tehnikasy bilen 75 inedördül metrlik agaçlar, onlarça LS.machines we Europeewropadan getirilen iki sany ýokary tizlikli ýüpek ekran çyzgylary bilen enjamlaşdyrdyk.

Kompaniýamyz modem aýnany mundan beýläk-de gaýtadan işlemek usullary bilen döredijilige köp üns berýär we Coca Cola, Pepsi-cola, Diageo we beýleki meşhur likýor markalary tarapyndan giňden tanalýarys we ynanýarys.Diňe içerki bazary üpjün etmek bilen çäklenmän, önümlerimiz dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna eksport edildi.Esasy bazarlarymyz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar, Afrika we ş.m.

Custöriteleşdirilen dizaýnlar, OEM we ODM sargytlary zawodymyzda mähirli garşylanýar Iň pes sargyt mukdary has köp müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmakda has çeýe bolýar.Bu artykmaçlyklaryň hemmesi bizi bir gezeklik gaplama üpjün edijisi edýär.

Önümlerimiziň artykmaçlygy durnukly hil.Hil biziň durmuşymyzdyr.Diňe ösen ýokary hilli gözegçilik maşynlary däl, eýsem 17 hünärli hünärmenlere gözegçilik toparymyz bar.Agzalaryň 95% -iniň biziň önümçiligimizde 5 ýyldan gowrak tejribesi bar.Jemi önümçiligimizi goldamak ulgamymyz, tutuş üpjünçilik kuwwatymyzy goraýar.

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ökde önümlerimizden we hünär hyzmatlarymyzdan kanagatlanarsyňyz.

5
fa

Kompaniýanyň artykmaçlygy

1. Aýna çüýşeleri öndürmekde 18 ýyllyk tejribe.

2. Size hakykatdanam bir nokatly saýlawy hödürläň, sebäbi çüýşäniň gapaklary, metal ýazgylary, kartonlary we ş.m. hakda gaty gowy bilýäris.

3. Has gowy önümçilik kuwwaty, birinji derejeli tehnologiýa we köp ýyllyk tejribe bizi beýleki ýagdaýlara garanyňda hemme taraplaýyn çeýe eder.

4. Şol bir hil, has tygşytly.Çüýşeleriň hilini üpjün etmek, çykdajylary ep-esli azaltmak we çüýşelerimizi bazarda has bäsdeşlik etmek şerti bilen ýeňil çüýşeleri öndürmek üçin iň ösen tehnologiýany ulanmak.Hytaýda ýeňil çüýşe tehnologiýasy bilen 3-den köp aýna zawody ýok.Biz iň gowularyň arasynda.

maxresdefault-3

5. Biziň pelsepämiz: Müşderiler elmydama dogry, hil we abraý girdeji gazanmakdan has möhümdir.Allhli işimiz diňe bir satuw gatnaşyklary däl-de, müşderiler bilen uzak möhletleýin ýeňiş gazanmak.

6. Satuwdan soňky hyzmatymyz: Önümlerimiziň geçiş derejesi 99,98% -e ýetdi.Önümlerimiziň hilini ýokarlandyrmagy dowam etdireris.Mesele bar bolsa, beýleki zawodlar ýaly gaçmagy saýlamarys.Has dogrusy, ýüze çykýan meseleleriň çözgütlerini we öwezini dolmak meýilnamalaryny teklip etmek üçin gysga wagtda bilermenler topary dörederis.Önümlerimiz üçin jogapkärçilik çekeris.

Şahadatnama

22000
SGS 2-1
SGS (1)

Okuw ussahanasy

factory (6)
factory (9)
factory (8)
factory (4)
factory (1)
factory (5)
factory (7)
factory (3)
factory (2)

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň