• headBanner

Arak düzümi

Arak düzümi

Wiski ýa-da tekiladan tapawutlylykda, aragy islendik zatdan arassalap bolýar.Adaty kartoşka we bugdaý esaslaryndan başga-da, mekgejöwen, bugdaý we hatda miwelerden ýasalan araklary indi arka barlarda we dükan tekjelerinde tapyp bilersiňiz.Hawa, olaryň hemmesi üýtgeşik tagamly, bu olaryň hemmesiniň gözlemäge mynasypdygyny aňladýar.

Arak köplenç “bitarap” ruh diýlip atlandyrylsa-da, onuň esasy düzümi tagamyna we gurluşyna täsir edýär.Mysal üçin, mekgejöwen inçe süýjülik berýär, miweli araklar bolsa hawa, miweli bellikleri görkezýär.Soňra kwino we süýtli maddalar bar, olaryň içgilerinde häsiýetlerini göz öňüne getirmek has kyn, ýöne muňa garamazdan möhüm rol oýnaýarlar.


Iş wagty: 17-2021-nji noýabr

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň